استاد مهدی عدالتیان در سال ۱۳۴۳ درخانواده ای مذهبی در شهر مقدس مشهد بدنیا آمده لذا گاهی با زمزمه این بیت چنین افتخار می کند: من وصال دوست را بی رنج هجران یافتم  تا گشودم چشم، خود را در...بیشتر بخوانید