صفحه اصلی گالری عکس هاسفر فرانسه (سال ۱۳۹۰)

سفر فرانسه (سال ۱۳۹۰)

بیشتر بخوانید

بازدید از مراکز مختلف (جلسات با اساتید دانشگاه ها و…)

استاد عدالتیان در جمع اساتید دانشگاه (موسسه آموزش عالی خراسان: ۹۴/۲/۲۷) ……………………………………………………… استاد عدالتیان در موسسه دختران آسمان (مشهد)بیشتر بخوانید

سفر پاکستان

سفر تبلیغی به پاکستان: سال۱۳۸۹بیشتر بخوانید