به نام خالق مهر و محبت   جامعه را خانواده ها می سازند و سلامت جامعه به سلامت خانواده وابسته است. لذا بحث خانواده جایگاه بسیار والایی دارد. در قرآن کریم می خوانیم:  «وَ مِن آیاته َاَن خَلَقَ لَکُم...بیشتر بخوانید