این جا ، سرزمین اشک هاست؛ دل ها «هروله ی» قرب الهی دارند تا به «مقام ابراهیم» عبودیّت و بندگی دست یابند. و آن سوتر، بیابان «خُم» نمایان است؛ همان جا که «غدیر» ی به وسعت سعادت انسان ها...بیشتر بخوانید