والدین و فرزندانقدم دوم: شناخت سطح درک اخلاقی کودکان

قدم دوم: شناخت سطح درک اخلاقی کودکان

قدم دوم: شناخت سطح درک اخلاقی کودکان

این که باید دانست کودکی که ما با وی می خواهیم ارتباط برقرار کنیم از جهت عاطفی و اخلاقی در چه سطحی قرار دارد . آیا در مرحله ای است که کارهای ارزشی و اخلاقی را بر اساس پیامد ها و نتیجه های ملموس آنی و ظاهری آن ارزیابی می کند،با اینکه می تواند نیت و هدف ارزشی را که در پس هر عمل و کاری نهفته است ببیند و درک کند؟ آیا به مرحله ای رسیده است که ارزش هر کاری را قطع نظر از جوّ اقتدار والدین و به دور از تایید و یا تصدیق دیگران، خود آزادانه و آگاهانه درک و احساس نماید یا نه؟ البته درک و رشد اخلاقی جدای از مراحل رشد عقلی و ذهنی کودک نیست.

باید توجه داشته باشیم،کودک با وی در ارتباط هستیم در چه مرحله ای از رشد اخلاقی و عاطفی به سر می برد ، تا متناسب با همان مرحله با وی سخن بگوییم ، نه اینکه اورا با سخنانی که حتی معنای تحت اللفظی آن را نمی داند، زیر رگبار پند و اندرزهای اخلاقی قرار دهیم و تصور ما این باشدکه او همه مسائل را فهمیده و از فردا همه را مو به مو اجرا خواهد کرد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.