والدین و فرزندانقدم اول: شناخت سطح درک و میزان فهم کودکان

قدم اول: شناخت سطح درک و میزان فهم کودکان

قدم اول: شناخت سطح درک و میزان فهم کودکان

در ارتباط با کودکان، اغلب توجهی به مراحل رشد ذهنی، سطح درک و میزان فهم آنان نمی شود؛ یعنی، می انگاریم که کودک هم درست مانند ما می فهمد و آنچه را احساس و درک می کنیم او هم همانطور احساس و درک می کند؛ در حالیکه این طور نیست. توجه دقیق به مراحل رشد، سطح توانایی های عقلی، میزان اطلاعات و خزینه کلمات و معانی آنها، از وظایف اولیه شناخت و کار اولیا در ارتباط با کودکان است.

ما عموما توجه به سطح توانایی های عقلی و ظرفیت ذهنی کودکان نداریم. اینکه آیا کودک در مرحله حسی حرکتی و درک و فهم اعمال ملموس است، یا برای آموختن و درک مفاهیم انتزاعی و مجرد آمادگی دارد؟ خیلی دقت نمی کنیم و نمیدانیم که کودکان به نحوی متفاوت از بزرگسالان می اندیشند.

بنابراین در درجه اول،باید بفهمیم که کودک از جهت رشد ذهنی و عقلی در چه مرحله ای است.

ادامه دارد…

 

—————————–

منبع: والدین و مربیان مسؤول… رضا فرهادیان (بااندکی تصرف املایی)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.